การบรรยายธัมมะตามพระไตรปิฏก
อาจารย์ พรชัย เจริญดำรงเกียรติ ผู้อำนวยการอบรม
หลักสูตร 10 สัปดาห์ (ครั้งที่ 3)

การบรรยายธัมมะตามพระไตรปิฏก เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 10 สัปดาห์ โครงการฯ ได้เปิดหลักสูตรนี้ สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีโอกาศเข้ารับการบรรยายธัมม์ และปฎิบัติธัมม์อย่างถูกต้อง

ระยะเวลา 
ประจำทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1,2,4,5 ของเดือน เวลา 09.00 - 12.00 น.
เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป

สถานที่ ชั้น 3 ทองหล่อ ล็อคเคบิน ซอยทองหล่อ 18 ถ. สุขุมวิท 55

หัวข้อธัมม์  วิปัสสนามกรรมฐาน

ตอนที่ 1 สีลวิสุทธิ ความบริสุทธิ์แห่งศิล
ตอนที่ 2 จิตตวิสุทธิ ความบริสุทธิ์แห่งจิต จริต 6
ตอนที่ 3 จิตตวิสุทธิ สมถกรรมฐานกับจริต 6
ตอนที่ 4 บัญญัติ-นามรูป นามรูปปริจเฉทญาณ
ตอนที่ 5 สติปัฏฐานกับนามรูป นามรูปปริจเฉทญาณ
ตอนที่ 6 วิปัสสนาภูมิกับสติปัฏฐาน นามรูปปริจเฉทญาณ
ตอนที่ 7 ปัจจยปริคคหญาณ วัตถุ 6 อารมณ์ 6 วิญญาณ 6 กรรม-วิบาก ปฏิจจสมุปบาท
ตอนที่ 8 สัมมสนญาณ ไตรลักษณ์
ตอนที่ 9 วิปัสสนาญาณ 9 วิปัสสนูปกิเลส วิปัสสนาญาณเบื้องสูง
ตอนที่ 10 มรรคญาณ ผลญาณ การประหาณกิเลส การดับสิ้นกิเลส