การบรรยายธัมมะตามพระไตรปิฏก
อาจารย์ พรชัย เจริญดำรงเกียรติ ผู้อำนวยการอบรม
หลักสูตร 10 สัปดาห์ (ครั้งที่ 2)

การบรรยายธัมมะตามพระไตรปิฏก เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 10 สัปดาห์ โครงการฯ ได้เปิดหลักสูตรนี้ สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีโอกาศเข้ารับการบรรยายธัมม์ และปฎิบัติธัมม์อย่างถูกต้อง

ระยะเวลา 
ประจำทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1,2,4,5 ของเดือน เวลา 09.00 - 12.00 น.
เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป

สถานที่ ชั้น 3 ทองหล่อ ล็อคเคบิน ซอยทองหล่อ 18 ถ. สุขุมวิท 55

หัวข้อธัมม์  วิปัสสนามกรรมฐาน

ตอนที่ 1 อกุศลธัมม์     ตอนที่ ๑ , ตอนที่ ๒
ตอนที่ 2 กุศลธัมม์     ตอนที่ ๑ , ตอนที่ ๒

ตอนที่ 3 ปฏิจจสมุปบาท     ตอนที่ ๑ , ตอนที่ ๒
ตอนที่ 4 อริยสัจ 4     ตอนที่ ๑ , ตอนที่ ๒
ตอนที่ 5 วิปัสสนาภูมิ     ตอนที่ ๑ , ตอนที่ ๒
ตอนที่ 6 สติปัฏฐาน 4     ตอนที่ ๑ , ตอนที่ ๒
ตอนที่ 7 วิสุทธิ 7 ญาณ 16     ตอนที่ ๑
ตอนที่ 8 มรณุปปัตติ มรณาสันนวิถี     ตอนที่ ๑ , ตอนที่ ๒
ตอนที่ 9 อภิธัมม์ 7 คัมภีร์     ตอนที่ ๑ , ตอนที่ ๒
ตอนที่ 10 พระมหาปุริสลักษณะ เถรวาท     ตอนที่ ๑ , ตอนที่ ๒