พระไตรปิฏกศึกษาหลักสูตร 40 สัปดาห์
 
 
ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ กุศลธรรม กามาวจรมหากุศลจิต ๘
    ตอนที่ ๑
     
ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
    ตอนที่ ๒
     
ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ รูปาวจรกุศล
    ตอนที่ ๓
     
ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ รูปาวจรกุศลกรรม ๕
    ตอนที่ ๔
     
ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ สมถกรรมฐาน พรหมวิหาร ๔ และอรูปาวจรกุศล
    ตอนที่๕-๑ , ตอนที่ ๕-๒
     
ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โลกุตตรกุศลจิต
    ตอนที่ ๖-๑ , ตอนที่ ๖-๒
     
ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ญาณ ๑๖
    ตอนที่ ๗-๑ , ตอนที่ ๗-๒
     
ครั้งที่ ๘ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗
    ตอนที่ ๘-๑ , ตอนที่ ๘-๒
     
ครั้งที่ ๙ วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ อกุศลกรรมบถ ๑๐
    ตอนที่ ๙-๑ , ตอนที่ ๙-๒
     
ครั้งที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ กามกุศลวิบาก ๑๖ เจตสิก ๓๓ การสุคติภูมิ ๗
    ตอนที่ ๑๐-๑ , ตอนที่ ๑๐-๒
     
ครั้งที่ ๑๑ วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ รูปวิบาก ๕ อรูปวิบาก ๔ โลกุตตรวิบาก ๔ เจตสิก ๓๖
    ตอนที่ ๑๑-๑ , ตอนที่ ๑๑-๒
     
ครั้งที่ ๑๒ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ อกุศลวิบาก ๗ เจตสิก ๑๐ อบายภูมิ ๔
    ตอนที่ ๑๒-๑ , ตอนที่ ๑๒-๒
     
ครั้งที่ ๑๓ วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ รูปกัณฑ์ รูปปรมัตถ์
    ตอนที่ ๑๓-๑ , ตอนที่ ๑๓-๒
     
ครั้งที่ ๑๔ วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๐ รูปกัณฑ์ รูปปรมัตถ์
    ตอนที่ ๑๔-๑ , ตอนที่ ๑๔-๒
     
ครั้งที่ ๑๕ วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ นิกเขปกัณฑ์
    ตอนที่ ๑๕-๑ , ตอนที่ ๑๕-๒
     
ครั้งที่ ๑๖ วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ นิกเขปกัณฑ์ (ต่อ)
    ตอนที่ ๑๖-๑ , ตอนที่ ๑๖-๒
     
ครั้งที่ ๑๗ วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ขันธวิภังค์ ขันธ์ ๕
    ตอนที่ ๑๗-๑ , ตอนที่ ๑๗-๒
     
ครั้งที่ ๑๘ วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ อายตนวิภังค์ อายตนะ ๑๒
    ตอนที่ ๑๘-๑ , ตอนที่ ๑๘-๒
     
ครั้งที่ ๑๙ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ธาตุวิภังค์ ธาตุ ๑๘
    ตอนที่ ๑๙-๑ , ตอนที่ ๑๙-๒
     
ครั้งที่ ๒๐ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ สัจจวิภังค์ อริยสัจ ๔
    ตอนที่ ๒๐-๑ , ตอนที่ ๒๐-๒
     
ครั้งที่ ๒๑ วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ อินทริยวิภังค์ อินทรีย์ ๒๒
    ตอนที่ ๒๑-๑ , ตอนที่ ๒๑-๒
     
ครั้งที่ ๒๒ วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ปัจจยาการวิภังค์ ปฎิจจสมุปบาท ๑๒
    ตอนที่ ๒๒
     
ครั้งที่ ๒๓ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ สติปัฏฐานวิภังค์
    ตอนที่ ๒๓-๑ , ตอนที่ ๒๓-๒
     
ครั้งที่ ๒๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ สติปัฏฐานวิภังค์
    ตอนที่ ๒๔-๑ , ตอนที่ ๒๔-๒
     
ครั้งที่ ๒๕ วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ สติปัฏฐานวิภังค์
    ตอนที่ ๒๕-๑ , ตอนที่ ๒๕-๒
     
ครั้งที่ ๒๖ วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ สติปัฏฐานวิภังค์
    ตอนที่ ๒๖-๑ , ตอนที่ ๒๖-๒
     
ครั้งที่ ๒๗ วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โพชฌังควิภังค์ โพชฌงค์ ๗
    ตอนที่ ๒๗-๑ , ตอนที่ ๒๗-๒
     
ครั้งที่ ๒๘ วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ มัคควิภังค์ อริยมรรคมีองค์ ๘
    ตอนที่ ๒๘-๑ , ตอนที่ ๒๘-๒
     
ครั้งที่ ๒๙ วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ ฌานวิภังค์
    ตอนที่ ๒๙-๑ , ตอนที่ ๒๙-๒
     
ครั้งที่ ๓๐ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ฌานวิภังค์ ทสพลญาณ
    ตอนที่ ๓๐-๑ , ตอนที่ ๓๐-๒
     
ครั้งที่ ๓๑ วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ธัมมหทยวิภังค์
    ตอนที่ ๓๑-๑ , ตอนที่ ๓๑-๒
     
ครั้งที่ ๓๒ วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ธาตุกถา
    ตอนที่ ๓๒-๑ , ตอนที่ ๓๒-๒
     
ครั้งที่ ๓๓ วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ปุคคลปัญญัติ
    ตอนที่ ๓๓-๑ , ตอนที่ ๓๓-๒
     
ครั้งที่ ๓๔ วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐ กถาวัตถุ
    ตอนที่ ๓๔-๑ , ตอนที่ ๓๔-๒
     
ครั้งที่ ๓๕ วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ มูลยมก ขันธยมก อายตนยมก ธาตุยมก สัจจยมก
    ตอนที่ ๓๕-๑ , ตอนที่ ๓๕-๒