การศึกษาพระอภิธัมม์

อาจารย์ พรชัย เจริญดำรงเกียรติ ผู้อำนวยการอบรม

หลักสูตร 40 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน

          การศึกษาพระอภิธัมม์ เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการศึกษาอย่างจริงจัง และมีความตั้งใจที่จะเผยแผ่คำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎก

          ระยะเวลา ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

                           เริ่มตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2550 เป็นต้นไป

          สถานที่ ชั้น 3 ทองหล่อ ล็อกเคบิน ซอยทองหล่อ 18 ถ.สุขุมวิท 55

 

สังเขปการสอนรายสัปดาห์

                    สัปดาห์ที่ 1 - 18 ศึกษาพระอภิธัมม์ปิฎก ธัมมสังคณี

                    สัปดาห์ที่ 19 - 30 ศึกษาพระอภิธัมม์ปิฎก วิภังค์

                    สัปดาห์ที่ 31 ศึกษาพระอภิธัมม์ปิฎก บุคคลบัญญัติ

                    สัปดาห์ที่ 32 - 36 ศึกษาพระอภิธัมม์ปิฎก ปัฎฐาน

                    สัปดาห์ที่ 37 - 40 พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก

** วัน,เวลา และสถานที่ อาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม **

sdfsdfsdfsdfsdfsdfsdf
as fasdfds adsf dasfasf a