ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดย เบนซ์ทองหล่อ

TIPITAKA STUDIES AND DHAMMA PRACTICE BY BENZ THONGLOR

1 สถาบันศึกษาพระไตรปีฎก ธมฺมาภิสมโย

เพื่อการศึกษา และ ปฏิบัติธัมมะนานาชาติ

2 ธัมมะ โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง

โครงการธัมมะศึกษาและปฎิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ และ ธมฺมาภิสมโย
(เจษฎ์สุภา โพธิพิมพานนท์,ประธานโครงการฯ)
เลขที่ 540/5 ถนนสุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-714-8888 โทรสาร. 02-714-9131

          โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ ดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาและปฏิบัติธัมมะตามพระไตรปิฎกเพื่อนำหลักธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิต พร้อมทั้งได้ร่วมเผยแผ่พระสัทธรรมคำสั่งสอนให้กว้างขวางต่อไป โดยทางโครงการฯ ได้เปิดหลักสูตรทั้งธัมมะศึกษาและปฏิบัติตลอดทั้งปี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการเผยแผ่ธัมมะจากพระไตรปิฏกแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศในระบบต่างๆ
2. เพื่อการเผยแผ่พระไตรปิฎก โดยจัดให้มีการบรรยายธัมมะในสถานที่ต่างๆ
3. เพื่อการจัดให้มีการปฏิบัติธัมมะ (วิปัสสนากรรมฐาน) ตามหลักพระไตรปิฏก
4. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด